Dette kan du bygge uten å søke om tillatelse fra kommunen:

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
February 29, 2024

Det er ikke uvanlig at kommunen kan være utfordrende i byggesaker. Mange kvier seg for å sette i gang prosjekter relatert til eiendommen sin nettopp av denne grunn, men det er ikke sikkert at ditt prosjekt trenger tillatelse fra kommunen.

 

Teknisk forskrift har laget ulike veiledere til hva du kan bygge eller gjøre om på eiendommen din uten å søke. Dette kan være perfekt for deg som ønsker å bygge en enkel garasje, en ny terrasse, et tilbygg eller bruksendring. Avhengig av kompleksitet på tiltaket kan det bety at du ikke trenger å søke til kommunen om tillatelse. Det skal likevel nevnes at du er ansvarlig for at det bygges i tråd med lovverk og reguleringsplaner.

 

Vi går i denne artikkelen gjennom ulike krav til ulike tiltak og hva som gjør tiltaket søknadspliktig eller ikke.

Les også: En kort guide til byggesøknad. Dette bør du vite:

Denne artikkelen ble først publisert inne på Eiendomshjørnet, et medlemsforum for små og mellomstore eiendomsinvestorer, hvor vi deler kunnskap gjennom fagartikler, videoer, dealanalyser og livesendinger. Se hva medlemmene sier her.

Bod eller garasje

 

Har du planer om å bygge en ny bod eller garasje? Da kan det hende at du er fritatt søknadsplikt og nabovarsling. Dette kan innebære bod, carport, garasje, drivhus eller annen frittliggende bygning.

 

For å kvalifisere for søknadsplikt og være unntatt nabovarsling bør følgende kriterier oppfylles:

 

·      Bygget må være mindre enn 50 kvadratmeter

·      Bygget må være plassert minimum 1 meter fra andre bygg på tomten din

·      Bygget må være minimum 1 meter fra nabogrenser

·      Bygget kan ikke overskride en mønehøyde på 4,0 meter og en gesimshøyde på 3,0 meter.

·      Bygget skal heller ikke benyttes til beboelse eller overnatting

·      Bygget skal ikke ha kjeller

·      Bygget skal ikke plasseres over vann- og avløpsledninger

·      Bygget skal ha tilfredsstillende avstand til eksempelvis sjø, vei og jernbanespor

 

Selv om ovennevnte kriterier oppfylles, er det også viktig å undersøke om din kommune har ytterligere begrensninger e eksempelvis kommuneplanen. Disse begrensningene kan kommentere størrelse, plassering og type bygg.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en veiviser som ytterligere kan gi svar på om ditt tiltak er søknadspliktig eller ikke. Den kan prøves her.

Selv om ditt tiltak er unntatt søknadsplikt og nabovarsling, kan det være lurt å varsle naboene om tiltaket og fritaket. Når tiltaket er ferdigstilt skal også kommunen varsles slik at de får tegnet inn det nye tiltaket på kommunekartet.

Les også: Før du investerer: Har du husket å sjekke kommunearkivet?

 

Oppføre terrasse uten å søke tillatelse

 

Ønsker du plass til flere gjester på terrassen eller ønsker å gjøre utleieobjektet mer attraktivt? Da kan større eller ny terrasse være svaret. Hvorvidt terrassen er søknadspliktig eller ikke er avhengig av terrassens omfang kombinert med kommunale føringer. For terrassens størrelse gjelder følgende krav:

 

·      Dersom hele terrassen eller plattingen er lavere enn 0,5 meter over bakken kan du bygge uten å måtte søke til kommunen. Den kan også plasseres helt inntil nabogrenser.

·      Dersom du har samme scenario som over, men ønsker rekkverk er du nødt til å forhøre deg med kommunen om det er søknadspliktig.

·      Dersom hele eller deler av terrassegulvet er mer enn 0,5 meter over bakken regnes arealet som regel inn i det bebygde arealet på tomten. Det er derfor viktig å passe på at det tilførte arealet ikke overskrider det du har lov til å bygge på tomten.

 

Som med tilbygg er det her også viktig å nevne at kommunen du tilhører kan ha egne føringer eller regler i kommuneplanen, reguleringsplanen eller andre kommunale planer. Det er derfor lurt å forhøre seg før tiltaket iverksettes. Du er ved ferdigstillelse også pliktig til å melde fra til kommunen.

 

Direktoratet for byggkvalitet har også laget en egen veiviser for å ytterligere vurdere ditt tiltak. Denne kan finnes her.

 

Bruksendre rom i bolig

 

Dersom du ønsker å bruksendre et rom fra en tillatt bruk til en annen, er det som regel søknadspliktig. Dette gjelder blant annet når du skal bruksendre et rom registrert som tilleggsdel til hoveddel, eller visa versa. Endringen er også søknadspliktig dersom det utløses nye tekniske krav, eksempelvis kjellerrom med nye krav til rømning.

 

Det finnes likevel noen unntak, der du ikke trenger å søke til kommunen. Disse unntakene er som følger:

 

·      Dersom du ønsker å bruksendre stue (hoveddel) til soverom (hoveddel), er det ikke nødvendig å søke til kommunen, så lenge det ikke utløses nye tekniske krav

·      Det samme gjelder dersom du ønsker å bruksendre et teknisk rom (tilleggsdel) til et oppbevaringsrom (tilleggsdel)

 

Det er altså ikke nødvendig å søke til kommunen dersom rommet ikke endres fra hoveddel til tilleggsdel, eller visa versa, så lenge det ikke utløses nye tekniske krav.

Les også: Har du planer om bruksendre et rom i boligen din? Dette bør du vit

Ytterligere tiltak unntatt søknadsplikt

 

I tillegg til ovennevnte tiltak, finnes det en andre rekke tiltak som er unntatt søknadsplikt. Dette inkluderer blant annet:

 

·      Badestamp og boblebad (såfremt den ikke kobles til vann og avløp mm.)

·      Enkelte mindre fyllinger og planering av terreng

·      Levegg (mindre enn 10 meter lang og lavere enn 1,8 meter)

·      Oppføring av biloppstillingsplass (såfremt ikke avkjørsel endres)

 

Informasjon om ytterligere tiltak og fullstendige føringer kan leses her.

 

Åpner for muligheter

 

Det finnes mange tiltak som ikke krever søknad til kommunen. Det er likevel noen hårfine balanser, som at høyden på terrassen er utslagsgivende for om tiltaket er søknadspliktig eller ikke. Det er derfor lurt å studere kravene nøye, slik at du unngår å måtte søke hvis det ikke er nødvendig. Som nevnt tidligere er du, selv uten søkeplikt, ansvarlig for at tiltaket er bygget etter lovverk og planer.

Eiendomshjørnet
Eiendomshjørnet
Et nettverk for eiendomsinvestorer. Bli medlem her!